Forex


Tematem przewodnim czwartkowej sesji będzie polityka pieniężna. Dzisiaj decyzje w sprawę stóp procentowych podejmą kolejne banki centralne w Norwegii i w Anglii. W oczekiwaniu na te publikacje znana jest już natomiast decyzja Banku Japonii (BoJ) i Bank Rezerw Szwajcarii (SNB). W Japonii główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie -0,1%. Podtrzymano również zapowiedź utrzymania rentowności tamtejszych 10-letnich obligacji w okolicy zera. Choć nie zmieniły się wytyczne odnośnie parametrów polityki pieniężnej, to bank zasygnalizował, że w październiku przyjrzy się bliżej kondycji gospodarki i perspektywom inflacji dysponując już najnowszymi prognozami makroekonomicznymi, co być może przełoży się na zmiany. Na zmianę stóp procentowych nie zdecydował się także SNB, podtrzymując swoją gotowość do interwencji na rynku walutowym. Bank obniżył swoje projekcie dotyczące inflacji na lata 2019-2021 oraz oczekuje niższego tempa wzrostu gospodarczego w 2019 roku. We wrześniu na zmiany w polityce monetarnej nie zdecyduje się także Bank Anglii, który wyczekuje ostatecznego rozwiązania w kwestii Brexitu. Z kolei z pewnością wbrew obserwowanemu ostatnio trendowi luzowania polityki zadziała Norges Bank, który najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp procentowych mając na uwadze zacieśniający się rynek pracy.

Opadły już także emocje związane z wczorajszym posiedzeniem Fed, na którym zgodnie z konsensusem rynkowym stopy procentowe zostały obniżone o 25pb większością głosów. Podobnie jak w lipcu przeciw luzowaniu polityki pieniężnej zagłosowało dwóch członków FOMC, podczas gdy Bullard preferował obniżkę o 50pb. Amerykański bank centralny w dalszym ciągu dość pozytywnie postrzega sytuację w gospodarce wskazując na silny rynek pracy. Powell potwierdził, że Fed będzie reagował na napływające dane z gospodarki odpowiednio dostosowując politykę pieniężną. Jak widać w projekcji stóp procentowych, istnieje duża rozbieżność wśród członków FOMC co do dalszego poziomu kosztu pieniądza. W kolejnym roku ośmiu z nich widziałoby główną stopę poniżej obecnego poziomu, podczas gdy siedmiu zakłada jej wzrost. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mediana szacunków członków FOMC dla stopy funduszy federalnych obniżyła się do 1,9% w 2019 i 2020 roku oraz do 2,1% z 2,4% w 2021 roku. Wydaje się, że dopiero istotne spowolnienie gospodarki może stworzyć konieczność dalszych obniżek stóp wobec wypowiedzi szefa Fed wskazujących na to, że wrześniowe cięcie kosztu pieniądza było kolejnym „dostosowaniem” w cyklu mającym na uwadze ryzyka dla wzrostu koniunktury oraz „łagodną” presję inflacyjną.

Na rynku krajowym dziś opublikowane zostały dane o produkcji przemysłowej wsierpniu, która nieoczekiwania spadła o 1,3% w skali roku wobec prognozowanego wzrostu o 1,7% r/r. Należy przypuszczać, że globalne spowolnienie w Europie nie pozostaje bez wpływu na polski przemysł. Złoty dziś pozostaje wyraźnie słabszy względem euro i lekko zyskuje wobec dolara.

EUR/PLN

EUR/PLN podjął dziś kolejną próbę wyjścia górą z zakresu chmury ichimoku, jednak kluczowe będzie to czy zamknięcie świecy dziennej wypadnie powyżej górnego ograniczenia chmury. Notowania testują aktualnie 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z poziomu 4,3983, co w przypadku przełamania mogłoby stanowić impuls do kontynuacji zwyżki w rejon linii Kijun na poziomie 4,3565. Silnym wsparciem pozostaje 50-okresowa średnia EMA w skali dziennej przebiegająca obecnie na poziomie 4,3280.

GBP/USD

GBP/USD oscyluje w okolicy geometrycznego poziomu 1,2500 wynikającego z 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,3380. Od początku września notowania sukcesywnie znajdują się na coraz wyższych poziomach cenowych i aktualnie powyżej 50- i 100-okresowe średniej EMA. Na gruncie analizy technicznej przełamanie okrągłego poziomu 1,2500 otworzy drogę do powrotu w rejon 200-okresowej średniej EMA w skali D1.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję