Forex


Amerykanie świętują dzisiaj Dzień Niepodległości wobec czego należy spodziewać się niższej płynności i zmienności na rynkach. Nie zmienia to faktu, że amerykańskie indeksy akcji (S&P 500, DJIA) mają się dobrze i znajdują się na historycznych maksimach. Co prawda wczorajsze dane z gospodarki USA nie napawają optymizmem, jednakże wydaje się, że jak na razie oczekiwania na luźniejszą politykę monetarną ze strony Rezerwy Federalnej podtrzymują zwyżki indeksów akcji. Odczyt raportu ADP okazał się słabszy od oczekiwań. W czerwcu w sektorze prywatnym powstało tylko 102 tys. nowych miejsc pracy wobec oczekiwanego wzrostu zatrudnienia o 140 tys., co powinno nieco tonować oczekiwania odnośnie piątkowego oficjalnego raportu z rynku pracy w USA. Potyczki handlowe pomiędzy USA a Chinami nie pozostały bez negatywnego wpływu na amerykańskie dane o zamówieniach fabrycznych i bilansie handlowym w czerwcu. Co prawda indeks ISM dla sektora usługowego spadł w czerwcu do 55,1 pkt. z 56,9 pkt., jednakże wciąż utrzymuje się na dość wysokich poziomach.

Dzisiejsza sesja najprawdopodobniej będzie upływała pod znakiem oczekiwania na jutrzejsze istotne publikacje zarówno z amerykańskiego, jak i kanadyjskiego rynku pracy. Czwartkowe kalendarium poza danymi o sprzedaży detalicznej w strefie euro jest praktycznie puste, co z pewnością nie będzie sprzyjało zmienności na rynkach finansowych. EUR/USD już trzeci dzień z rzędu oscyluje nieco poniżej okrągłego poziomu 1,1300, wpierając się na zbiegających się średnich kroczących EMA (50- i 100-okresowej) w skali dziennej i najprawdopodobniej dzisiejszy dzień nie przyniesie istotnej zmiany sytuacji technicznej na tej parze. Podobną stabilizację notowań, z tym, że powyżej 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej, można zauważyć na indeksie dolara, który oscyluje w okolicy 96,30 pkt.

Zgodnie z konsensusem rynkowy stopy procentowe w Polsce zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Pomimo ostatniego przyśpieszenia inflacji RPP podtrzymała opinię, że dynamika cen znajduje się na umiarkowanym poziomie. Zgodnie z lipcową projekcją Rada oczekuje, że inflacja pozostanie z pobliżu celu NBP w okresie prognozy, co z kolei wspiera oczekiwania na stabilizację stóp procentowych w najbliższych kwartałach w obliczu łagodniejszego nastawienia do polityki pieniężnej głównych banków centralnych.

EUR/USD

Notowania EUR/USD w ostatnich dwóch dniach pozostawały bardzo stabilne i utrzymywały się powyżej wsparcia w postaci zbiegających się średnich kroczących EMA (50- i 100-okresowej) w skali D1 w okolicy 1,1275. Z powodu praktycznie pustego kalendarium dzisiaj, niższa zmienność notowań może się utrzymać podczas czwartkowej sesji. Najbliższy opór wyznacza okrągły poziom 1,1300 i 200-okresowa średnia EMA w skali D1 przebiegająca w rejonie 1,1335. W przypadku przełamania wsparcia para otworzy sobie drogę do testowania dolnego ograniczenia kanału spadkowego.

GBP/USD

GBP/USD utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali dziennej oraz 38,2% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 1,3380, co świadczy o przewadze strony podażowej w średnim terminie. Zainicjowana w połowie czerwca korekta wzrostowa swoim zasięgiem nie przekroczyła maksymalnej korekty wzrostowej we wspomnianym impulsie spadkowym, co także ogranicza skalę wzrostów. Na gruncie analizy technicznej notowania mogą się sukcesywnie osuwać w okolice linii poprowadzonej po minimach lokalnych ze stycznia i czerwca tego roku.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję