Forex


Wiceprezes Rezerwy Federalnej – Richard Clarida - podkreślił wczoraj, że kondycja gospodarki amerykańskiej pozostaje bardzo dobra, jednocześnie dając do zrozumienia, że amerykański bank centralnych jest gotowy do działania w sytuacji pogorszenia się perspektyw tamtejszej gospodarki. Dziś poznamy kolejną serię danych dotyczących dochodów i wydatków Amerykanów oraz odczyt preferowanej przez Fed miary inflacji bazowej opartej o wydatki. Zgodnie z konsensusem rynkowym oczekiwany jest wzrost dynamiki dochodów w kwietniu przy jednoczesnym spadku dynamiki wydatków amerykańskich konsumentów. Antycypowana jest także stabilizacja wskaźnika bazowego PCE na poziomie 1,6% w skali roku, czyli poniżej celu inflacyjnego Fed. Brak presji inflacyjnej może zatem nasilać oczekiwania na cięcie kosztu pieniądza w USA w sytuacji pogorszenia kondycji gospodarki. Poznamy także rewizję indeksu nastrojów Uniwersytetu Michigan w maju oraz wskaźnik aktywności przemysłowej Chicago PMI. Indeks dolara kontynuował wczoraj wzrosty w rejon lokalnego szczytu na poziomie 92,24 pkt., którego jednak nie udało się przetestować w końcówce tygodnia. Po silnych wzrostach z całego tygodnia, dzisiaj widzimy lekkie odreagowanie.

Eurodolar po raz kolejny wybronił wczoraj wsparcie w postaci tegorocznych minimów w rejonie 1,1106-1,1110, co dzisiaj spotkało się z reakcją ze strony popytowej. Przed nami jeszcze majowy odczyt inflacji CPI z Niemiec, który powinien potwierdzić wyhamowanie dynamiki cen do 1,6% r/r z 2,0% r/r oraz spadek do 1,4% z 2,1% r/r w odniesieniu do wskaźnika HICP. Groźby prezydenta Trumpa odnośnie nałożenia 5% ceł na wszystkie meksykańskie towary eksportowane do USA, w przypadku braku działań ze strony władz w Meksyku mających na celu zatrzymanie nielegalnej emigracji, nie przyczyniły się do pogłębienia spadków na głównej parze. EUR/USD pozostaje mniej więcej w połowie zakresu wahań wyznaczonego przez formację klinu spadkowego.

Protokół z majowego posiedzenia RPP nie ujawnił zmian w podejściu do polityki pieniężnej zakładającym utrzymanie stabilnego poziomu stóp procentowych w Polsce jeszcze przez dłuższy czas. Ostatni wzrost inflacji CPI jak na razie w opinii Rady pozostaje umiarkowany i nie jest powodem do niepokoju, gdyż uznano, że wynika on z czynników pozostających poza kontrolą polityki monetarnej. W kwestii inflacji bazowej uznano, że część wzrostu wynika z dobrej koniunktury gospodarczej. Zgodnie natomiast z finalnymi danymi GUS, tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniosło w I kw. tego roku 4,7% r/r. Pozytywną kontrybucję do dynamiki PKB wniosły wszystkie jego główne składowe, z czego motorem wzrostu pozostawały inwestycje i konsumpcja.

EUR/GBP

EUR/GBP pozostaje w trendzie wzrostowym. Notowania ustanowiły dziś nowe lokalne maksimum w maju i kierują się obecnie w okolice geometrycznego poziomu wynikającego z 61,8% zniesienia Fibo całości fali spadkowej z poziomu 0,9116. Układ średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej) sprzyja stronie popytowej. Najbliższe wsparcie znajduje się w rejonie okrągłego poziomu 0,8800.

USD/PLN

USD/PLN koryguje ostatnie wzrosty. Para powróciła w rejon wsparcia w postaci linii Kijun, co chwilowo powinno wyhamowanie spadki. W przypadki kontynuacji korekty spadkowej USD/PLN będzie kierował się w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali D1 przebiegającej obecnie na poziomie 3,8305. Kurs utrzymuje się powyżej górnego ograniczenia chmury, co stanowi wsparcie dla strony popytowej na tej parze.

Autor:Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję