Forex


Podczas czwartkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostaje zrewidowany odczyt dynamiki amerykańskiego PKB w I kw. 2019 roku. Zgodnie ze wstępnym odczytem gospodarka USA rosła w tempie 3,2% w ujęciu zannualizowanym, jednak konsensus rynkowy zakłada, że drugi szacunek okaże się nieco niższy. Publikacji będzie towarzyszył odczyt liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast później zostaną opublikowane dane odnośnie niezakończonej sprzedaży domów. W oczekiwaniu na powyższe odczyty indeks dolara utrzymuje się powyżej poziomu 98 pkt. Jeśli dane mocno nie rozczarują, to w obliczu utrzymującej się niepewności sentyment prodolarowy może się utrzymać. Ewentualne słabsze publikacje nie powinny także stanowić przesłanek do zmiany poziomu stóp procentowych przez Fed. Dziś wieczorem będzie przemawiał Clarida z Fed, który najprawdopodobniej podtrzyma swoją opinię, że obecnie odpowiednim podejściem jest utrzymanie statusu quo w polityce pieniężnej.

Bank Kanady (BoC) nie zaskoczył rynków i zgodnie z oczekiwaniami utrzymał główną stopę procentową na poziomie 1,75% w skali roku. W opinii banku uzasadnione pozostaje podtrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej. Dalsze kroki będą uzależnione od napływających danych z gospodarki kanadyjskiej. Szczegółowo analizowana jest kondycja gospodarstw domowych oraz rozwój sytuacji na rynkach ropy naftowej i w światowym handlu. W komunikacie padło stwierdzenie, że ostatnie dane makroekonomiczne są zgodne z projekcjami banku zawartymi w kwietniowym raporcie nt. polityki monetarnej. Co więcej, zdaniem BoC spowolnienie obserwowane w dwóch ostatnich kwartałach było przejściowe, chociaż zaakcentowano fakt, że ryzyka dla wzrostu gospodarczego wzrosły. W reakcji na komunikat para USD/CAD kontynuowała wzrosty, co w konsekwencji doprowadziło do testu okolic 1,3545.

Główna para walutowa EUR/USD od początku tego tygodnia sukcesywnie znajduje się na coraz niższych poziomach cenowych i oscyluje dziś w rejonie 1,1130. Euro ciąży kwestia pogarszających się włoskich finansów publicznych a także nieoczekiwany wzrost stopy bezrobocia w Niemczech. Wzrost popytu na bezpieczne aktywa ciążył również notowaniom złotego. USD/PLN jednak w dalszym ciągu utrzymuje się poniżej okrągłego poziomu 3,8600.

EUR/USD

EUR/USD dziś wyhamował nieco zniżki, jednakże od początku tygodnia ruch spadkowy doprowadził kurs w okolice 1,1130. Notowania utrzymują się w zakresie wyznaczonym przez klin spadkowy i poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co w dalszym ciągu sprzyja pogłębieniu spadków. Najbliższy opór w postaci 50-okresowej średniej EMA znajduje się na poziomie 1,1215.

USD/JPY

USD/JPY wyhamował spadki w rejonie lokalnych dołków z początku maja i powrócił do wzrostów. Zakres wahań w dalszym ciągu pozostaje jednak ograniczony poprzez linie poprowadzone odpowiednio po ostatnich minimach i maksimach lokalnych. Kurs utrzymuje się poniżej kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej), co jak na razie ogranicza potencjał do większego odreagowania. Najbliższy opór znajduje się w okolicy 110 jenów za dolara.

Autor: Anna Wrzesińska

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej… Zgadzam się i akceptuję